လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Sunday, January 2, 2011

Amnesty Internationalမွ NEW YEAR holiday reunion e-cards

Dear Aye Nandar,

Happy New Year!

You made quite an impressive end to 2010 – more than 60,000 people stepped up for human rights and donated to Amnesty International USA at the end of the year.

You also shared our special holiday reunion e-cards with loved ones – which helps us spread the word about the priceless gift of freedom that Amnesty members have given to forgotten prisoners.
These are incredible affirmations of our work, and I'm deeply grateful for your support........

0 comments:

Post a Comment