လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Sunday, October 24, 2010

ဒါ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘူး (အပိုင္း၁) (အပိုင္း၂)

Produced by Burma Partnership and Kestrel Media

0 comments:

Post a Comment