လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Thursday, September 2, 2010

http://2010ebc.wordpress.com/

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္) ၏ လူထုပညာေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္တခုအျဖစ္
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)အမည္ျဖင့္ ဘေလာ့ဂ္တခုကို ယေန႔ (၂-၉-၂ဝ၁ဝ) မွစ၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မွတ္သားဖြယ္ အခ်က္အလက္ ဗဟုသုတမ်ဳိးစံုကို ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ အင္တာနက္မွတဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ေအာက္ပါ လင့္ခ္အတိုင္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://2010ebc.wordpress.com/
ဘေလာ့ဂ္၏ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဗဟုသုတ ျပည့္စံုသူမ်ားအေနျဖင့္

1. ဘေလာ့ဂ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အၾကံေပးျခင္း၊
2. ကိုယ္တိုင္ေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္
3. သိမွတ္ဖြယ္ ဗဟုသု အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ျခင္း

တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ လက္ခံႀကိဳဆိုလ်က္႐ွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment