လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Friday, October 15, 2010

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလြတ္ေတာ္အမတ္သုိ႕ သြားေရာက္ေတြဆုံျပီေပးပုိ႕ေသာစာ

Open Letter to Japan[1]                                                            

အဆိုပါ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလြတ္ေတာ္အမတ္သုိ႕ သြားေရာက္ေတြဆုံေသာ အခမ္းအနားသို႔ ေခတၱဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ အ႐ွင္ထာဝရလည္း
တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment