လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Thursday, October 7, 2010

ABMA ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁၇)

38866272 ABMA Journal Volume 1 No 17

0 comments:

Post a Comment