လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Tuesday, September 14, 2010

လူထုတုိက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀)၏ေၾကျငာခ်က္

PAC Statement on Abolished of 90 Parties (2nd Draft)

0 comments:

Post a Comment